Obowiązki producentów oraz ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG wszystkie wyroby budowlane podlegają ocenie zgodności czyli ocenie i weryfikacji stałości właściwości użytkowych oraz muszą być znakowane znakiem CE, który potwierdza spełnienie europejskich wymagań bezpieczeństwa.  Dobór procedury oceny zależy od:

  • Rodzaju wyrobu;
  • Prawdopodobieństwa wystąpienia wad w procesie produkcji;
  • Roli wyrobu w porównaniu z wymaganiami podstawowymi;
  • Stopnia spełnienia jego funkcji z uwzględnieniem zmienności cech.

Rozporządzenie wprowadza pięć systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych dla wyrobów budowlanych.  Są one ustalane przez Komisję Europejską dla konkretnego wyrobu lub grupy wyrobów i bezpośrednio wskazane w normach zharmonizowanych , europejskich ocenach  technicznych lub europejskich dokumentach oceny.  W zależności od systemu oceny zakres działań oraz podział obowiązków dla producenta i jednostki notyfikowanej są bardzo zróżnicowane co wynika z wielkości zagrożeń produkowanych wyrobów w odniesieniu do całego obiektu budowlanego.

Zastosowanie mają następujące systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, ze wskazaniem obowiązków i podziału zadań dla producenta i jednostki notyfikowanej:

System 1+

Zadania jednostki notyfikowanej

Zadania producenta

Ocena właściwości użytkowych wyrobu na podstawie badań (w tym pobierania próbek), obliczeń, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji wyrobu. Wdrożenie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji.
Wstępna inspekcja zakładu i wdrożonej Zakładowej Kontroli Produkcji Dalsze prowadzenie badań próbek, które zostały pobrane w zakładzie produkcyjnym zgodnie z wcześniej ustalonym planem badań.
Kontynuacja nadzoru, oceny i ewaluacji Zakładowej Kontroli Produkcji.
Kontrolne badanie próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym lub w obiektach magazynowych producenta.

System 1

Zadania jednostki notyfikowanej

Zadania producenta

Ocena właściwości użytkowych wyrobu na podstawie badań (w tym pobierania próbek), obliczeń, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji wyrobu. Wdrożenie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji
Wstępna inspekcja zakładu i wdrożonej Zakładowej Kontroli Produkcji Dalsze prowadzenie badań próbek, które zostały pobrane w zakładzie produkcyjnym zgodnie z wcześniej ustalonym planem badań.
Kontynuacja nadzoru, oceny i ewaluacji Zakładowej Kontroli Produkcji.

System 2+

Zadania jednostki notyfikowanej

Zadania producenta

Wstępna inspekcja zakładu i wdrożonej Zakładowej Kontroli Produkcji Ocena właściwości użytkowych wyrobu na podstawie badań (w tym pobierania próbek), obliczeń, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji wyrobu.
Kontynuacja nadzoru, oceny i ewaluacji Zakładowej Kontroli Produkcji. Wdrożenie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji
Prowadzenie badań próbek, które zostały pobrane w zakładzie produkcyjnym zgod­nie z wcześniej ustalonym planem badań.

System 3

Zadania notyfikowanego laboratorium badawczego

Zadania producenta

Ocena właściwości użytkowych wyrobu na podstawie badań (w tym pobierania próbek), obliczeń, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji wyrobu. Wdrożenie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji

 System 4

Zadania jednostki notyfikowanej

Zadania producenta

W tym systemie udział jednostki notyfikowanej nie jest wymagany Ocena właściwości użytkowych wyrobu na podstawie badań (w tym pobierania próbek), obliczeń, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji wyrobu.
Wdrożenie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji

Spełnienie wymagań prawnych w zakresie wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych jest stosunkowo skomplikowanym procesem, między innymi dlatego, że nie ma jednego, określonego toku postępowania przy nadawaniu znaku CE. Należy najpierw określić sam wyrób lub grupę wyrobów, do której należy,  i dopiero wtedy zastosować określone wymagania i procedury z nim związane.

Jeżeli są Państwo zainteresowani doradztwem w zakresie wyrobów budowlanych lub profesjonalnym wdrożeniem Systemu Zakładowej Kontroli Produkcji, prosimy o kontakt telefoniczny: tel. 12 346 54 73, kom. 509 628 232 lub wypełnienie formularza kontaktowego.

Print Friendly, PDF & Email