Wdrażanie systemu BHP według normy ISO 45001: 2018

Nasza firma wdraża Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według normy ISO 45001: 2018

W dniu 12 marca 2018 roku został opublikowany nowy standard dotyczący zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – ISO 45001: 2018. Norma zastępuje standard BS OHSAS 18001: 2007 oraz może zastąpić standard według wymagań PN-N 18001: 2004. Główną ideą nowej normy jest wsparcie w utrzymaniu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników i innych stron zainteresowanych oraz uniknięcie wypadków, zwłaszcza tych śmiertelnych, występujących w miejscu pracy. Organizacje posiadające wdrożony system OHSAS 18001 mają 3 lata na wdrożenie nowych wymagań standardu ISO 45001, aby utrzymać certyfikat zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Dzień 11 marca 2021r. jest terminem, do którego cały proces certyfikacji wraz z wyjaśnieniem ewentualnych niezgodności musi zostać zakończony.

 

Zasadnicze zmiany w stosunku do wcześniejszych standardów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy:

 • uwzględnienie kontekstu i stron zainteresowanych organizacji w zarządzaniu system BHP;
 • uwzględnienie w planowaniu systemu zarządzania BHP ryzyk i szans odnoszących się zarówno do pracowników, kontekstu , stron zainteresowanych, jak i do samej organizacji (np. naruszenie reputacji, wpływ na ciągłość działania itd.);
 • zwiększenie roli przywództwa oraz znaczenia zarządzania BHP poprzez integrację z procesami biznesowymi (np. projektowania i rozwoju, zaopatrzenia, zasobów ludzkich, sprzedaży i marketingu);
 • rozszerzenie wymagań dotyczących komunikacji;
 • zwiększenia nacisku na planowanie zmian m.in. poprzez przegląd ich konsekwencji;
 • zwiększenia partycypacji pracowników w odniesieniu do: mechanizmów ich konsultacji i uczestnictwa; identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka; działań mających na celu kontrolowanie zagrożeń i ryzyka; identyfikacje wymagań kompetencyjnych, potrzeb szkoleniowych, szkoleń i ich ewaluacji; określanie informacji, które muszą być zakomunikowane i jak należy to zrobić; określenie środków kontrolnych i ich efektywne wykorzystanie, badanie wypadków i niezgodności oraz określanie działań korygujących;
 • włączenie pracowników w konsultacje dotyczące: określenia potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych; ustanowienia polityki BHP; przypisania organizacyjnych ról, obowiązków, zakresów odpowiedzialności i uprawnień; określenia sposobu spełniania wymogów prawnych i innych wymagań; określenia celów BHP; określenia stosowanych elementów nadzoru w stosunku do podwykonawców; ustalenia, co należy monitorować, mierzyć i oceniać; planowania, tworzenia, wdrażania i utrzymywania programów audytów, zapewnienia procesu ciągłego doskonalenia;
 • uwzględnienia struktury innych norm ISO (numeracja rozdziałów i układ wymagań), co jest ułatwieniem dla Organizacji, która posiada więcej niż jeden system zarządzania.

 

W zakresie usług doradczych i szkoleniowych związanym z ISO 45001: 2018 oferujemy:

 • Przeprowadzenie audytu wstępnego, pod kątem zgodności z wymaganiami ISO 45001: 2018.
 • Outsourcing i wsparciePełnomocnika ds. systemu zarządzania BHP zgodnie z ISO 45001: 2018.
 • Wdrożenie wymagań normy ISO 45001: 2018.

Szkolenia z wymagań normy ISO 45001: 2018 dla Pełnomocnika, pracowników, kierownictwa oraz dla auditorów wewnętrznych.

Jeżeli są Państwo zainteresowani profesjonalnym wdrożeniem i certyfikacją systemu zarządzania lub dostosowaniem do aktualnego wydania normy bądź standardu, prosimy o kontakt telefoniczny: tel. 12 346 54 73, kom. 509 628 232 lub wypełnienie formularza kontaktowego.

Print Friendly, PDF & Email