Aktualności

Wdrażanie systemu BHP według normy ISO 45001: 2018

Nasza firma wdraża Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według normy ISO 45001: 2018 W dniu 12 marca 2018 roku został opublikowany nowy standard dotyczący zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – ISO 45001: 2018. Norma zastępuje standard BS OHSAS 18001: 2007 oraz może zastąpić standard według wymagań PN-N 18001: 2004. […]

Czytaj więcej…

RODO – Prawa osób, których dotyczą dane osobowe

RODO – Prawa osób, których dotyczą dane osobowe

Każda osoba powinna mieć kontrolę nad dotyczącymi jej danymi osobowymi, niezależnie od tego kto i w jakim celu te dane przetwarza. Obok szeregu nowych obowiązków nakładanych wprost na administratorów danych osobowych, RODO przyznaje osobom, których dane osobowe są przetwarzane, dodatkowe uprawnienia. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do: UZYSKANIA INFORMACJI […]

Czytaj więcej…

books on wooden deck table and grunge background

Aktualizacja normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06

Dnia 31 marca 2017 dotychczas obowiązująca norma  ISO/IEC 27001:2013 została zaktualizowana do wersji  EN ISO/IEC 27001:2017 W rzeczywistości zaistniała zmiana dotyczy tylko dodania  „EN”. Oznaczenie „EN” odzwierciedla status normy, jako normy europejskiej, a rok został zaktualizowany zgodnie z datą publikacji dokumentu. Zmiany do normy EN ISO/IEC 27001 były wprowadzone i zatwierdzone przez komitety europejskie […]

Czytaj więcej…

Zwolnienie z akcyzy dla wyrobów węglowych 2017 r. – ISO 14001, ISO 50001, EMAS, audyty energetyczne

Zwolnienie z akcyzy dla wyrobów węglowych 2017 r. – ISO 14001, ISO 50001, EMAS, audyty energetyczne

Dnia 1 lipca 2017 weszła w życie znowelizowana ustawa o podatku akcyzowym, która wprowadza zmiany w zakresie zwolnienia od akcyzy czynności podlegających opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych. W aktualnym brzmieniu zwolnieniu podlegają zakłady energochłonne wykorzystujące wyroby węglowe, w których wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów […]

Czytaj więcej…

Korzyści płynące z wdrożenia systemu zarządzania

Korzyści płynące z wdrożenia systemu zarządzania

W organizacjach najczęściej występują trzy powody wdrożenia systemu zarządzania wymagania klienta (przetarg, warunek nawiązania współpracy, itp.) marketing – narządzę promocji, zrównanie się z konkurencją i.in. poprawa i ciągłe doskonalenie procesów – świadome wdrożenie, zgodnie z podejściem procesowym i cyklem Deminga wraz z dążeniem do uzyskania wymiernych efektów. W dwóch pierwszych […]

Czytaj więcej…

Nowa norma ISO 14001:2015

Nowa norma ISO 14001:2015

15 września 2015 r. opublikowana została norma ISO 14001:2015. Nowe wydanie normy różni się od poprzedniego, między innymi, strukturą. Dotychczas wymagania dla systemu zarządzania środowiskowego były zawarte w jednym rozdziale, czwartym z podrozdziałami, aktualnie natomiast jest to aż 7 rozdziałów, i są to: Kontekst organizacji Przywództwo Planowanie Wsparcie Działania operacyjne […]

Czytaj więcej…

Administrator Bezpieczeństwa Informacji  – czy trzeba go powołać?

Administrator Bezpieczeństwa Informacji – czy trzeba go powołać?

Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) nie trzeba powołać, lecz jest taka możliwość. Administrator Danych Osobowych (ADO), „właściciel danych” może podjąć jedną z dwóch decyzji: Powołać ABI (w razie potrzeby jego zastępców) Jeżeli Organizacja wybierze tę drogę, to musi zapewnić środki i organizacyjną odrębność ABI, co jest niezbędne do niezależnego wykonywania przypisanych […]

Czytaj więcej…

NOWA NORMA ISO 9001:2015 – struktura i zmiany

NOWA NORMA ISO 9001:2015 – struktura i zmiany

Od września 2015 obowiązuje nowe wydanie normy  ISO 9001:2015. Pierwszą istotna zmianą jest zastosowanie ujednoliconej struktury zgodnej z załącznikiem SL. Treść normy została dopracowana tak, aby zapewnić łatwiejsze jej stosowanie również przez firmy usługowe – sformułowanie “wyrób” zastąpiono nowym – “wyroby i usługi”.  Bardziej wyeksponowano istotę zapewnienia zgodności  z wymaganiami dostarczanych […]

Czytaj więcej…

Obowiązki producentów oraz ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych

Obowiązki producentów oraz ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG wszystkie wyroby budowlane podlegają ocenie zgodności czyli ocenie i weryfikacji stałości właściwości użytkowych oraz muszą być znakowane znakiem CE, który […]

Czytaj więcej…


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/qconsultant/qconsultant/public_html/wp-content/themes/capital/functions/wpzoom/components/get-the-image.php on line 306

Systemy zarządzania w służbie zdrowia

Dostępność placówek medycznych jest coraz większa i konkurują one między sobą już nie tylko ilością i dostępnością usług medycznych, ale także ich jakością. Posiadanie certyfikatu systemu zarządzania, oprócz zwiększenia konkurencyjności oraz satysfakcji pacjentów, przynosi też wymierne korzyści poprzez łatwiejsze pozyskiwanie funduszy od NFZ oraz innych źródeł finansowania. Certyfikowana jednostka medyczna […]

Czytaj więcej…