Zwolnienie z akcyzy dla wyrobów węglowych 2017 r. – ISO 14001, ISO 50001, EMAS, audyty energetyczne

Dnia 1 lipca 2017 weszła w życie znowelizowana ustawa o podatku akcyzowym, która wprowadza zmiany w zakresie zwolnienia od akcyzy czynności podlegających opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych. W aktualnym brzmieniu zwolnieniu podlegają zakłady energochłonne wykorzystujące wyroby węglowe, w których wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

W związku z tym, każdy zakład energochłonny (podmiot, u którego udział zakupu wyrobów węglowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 10% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział), który będzie chciał być zwolniony z podatku akcyzowego może wybrać jedno z poniższych rozwiązań:

  • Wdrożenie i certyfikowanie przez niezależną i uprawnioną w tym zakresie akredytowaną jednostkę certyfikacyjną, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001:2015;
  • Wdrożenie i certyfikowanie przez niezależną i uprawnioną w tym zakresie akredytowaną jednostkę certyfikacyjną, Systemu Zarządzania Energią zgodnego z normą ISO 50001:2011;
  • Wdrożenia systemu EMAS, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) ;
  • uzyskiwania i umarzania świadectw efektywności energetycznej, o których mowa w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, przez podmioty zobowiązane na podstawie tej ustawy do uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia w zamian opłaty zastępczej.

Organizacje mogę liczyć na bardzo wysokie wymierne korzyści ekonomiczne, nie tylko związane z akcyzą, wynikające z wdrożonych systemów prowadzących do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej. Wielkość tych oszczędności zależy głównie od wielkości firmy oraz skali zużycia węgla.

Nasi konsultanci posiadają wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu systemów zarządzania ISO 14001, ISO 50001, EMAS a także w przeprowadzaniu audytów energetycznych. Współpracujemy z wieloma akredytowanymi jednostkami certyfikacyjnymi co zdecydowania ułatwia i przyspiesza proces oraz obniża całość kosztów działań w tym zakresie.

Jeżeli są Państwo zainteresowani profesjonalnym wdrożeniem i certyfikacją Systemu Zarządzania Środowiskowego, Systemu Zarządzania Energią, EMAS lub przeprowadzeniem audytu energetycznego co uprawnia do zwolnienia z akcyzy, prosimy o kontakt telefoniczny: tel. 12 346 54 73, kom. 509 628 232 lub wypełnienie formularza kontaktowego.

Print Friendly, PDF & Email