Nowa norma ISO 14001:2015

15 września 2015 r. opublikowana została norma ISO 14001:2015. Nowe wydanie normy różni się od poprzedniego, między innymi, strukturą. Dotychczas wymagania dla systemu zarządzania środowiskowego były zawarte w jednym rozdziale, czwartym z podrozdziałami, aktualnie natomiast jest to aż 7 rozdziałów, i są to:

  1. Kontekst organizacji
  2. Przywództwo
  3. Planowanie
  4. Wsparcie
  5. Działania operacyjne
  6. Ocena wyników
  7. Doskonalenie

Pierwsze 3 rozdziały, czyli:

  1. Zakres normy
  2. Powołania normatywne
  3. Terminy i definicje

pozostały w takiej samej formie.

Struktura została ujednolicona zgodnie z załącznikiem SL i jest identyczna jak w pozostałych normach systemów zarządzania m.in. ISO 9001:2015.

Do najważniejszych zmian w stosunku do poprzedniego wydania należą:

Strategiczne podejście do zarządzania środowiskowego

Zarządzania środowiskowe zostało ściśle powiązane ze strategią oraz procesami biznesowymi Organizacji. Nowe wymagania wprowadzają pojęcie kontekstu Organizacji, który odzwierciedla konieczność dostosowania Systemu Zarządzania Środowiskowego do okoliczności wpływających na jej funkcjonowanie. Norma kładzie szczególny nacisk na kwestie związane z potrzebami i oczekiwaniami zainteresowanych stron oraz lokalnych, regionalnych lub globalnych warunków środowiskowych, które mogą mieć bezpośredni wpływ na działanie Organizacji.

Ryzyka i szanse

Identyfikowanie zagrożeń i szans, w przypadku zintegrowanego planowania operacyjnego w zakresie systemu zarządzania środowiskowego, traktowane jest jako priorytetowy czynnik minimalizacji ryzyka oraz maksymalizacji szans w Organizacji.

Przywództwo

Została wprowadzona szczególna rola najwyższego kierownictwa poprzez określenie obowiązków związanych ze wsparciem zarządzania środowiskowego co zapewnia zwiększenie efektywności wdrożonego systemu. Zniesiono obowiązek powołania przedstawiciela najwyższego kierownictwa. Należy przydzielić odpowiedzialności i uprawnienia potrzebne do zapewnienia zgodności systemu zarządzania środowiskowego z wymaganiami normy. Organizacja nie musi jednak rezygnować z dotychczasowej struktury i może powołać Pełnomocnika ds. SZŚ.

Cele środowiskowe

W nowym wydaniu normy zrezygnowano z podziału na cele i zadania środowiskowe. Podczas określania celów należy uwzględnić wyniki oceny ryzyk i szans. Dostosowując się do wymagań aktualnej normy należy pamiętać o monitorowaniu celów środowiskowych uwzględniając postęp ich realizacji.

Cykl życia wyrobu

Wprowadzono obowiązek rozszerzenia kontroli praz wpływu na środowisko związany z projektowaniem i rozwojem produktu. Należy uwzględnić wszystkie etapy cyklu życia czyli: nabycie surowców, projektowanie, produkcja, transport/dostawa, użycie, postępowanie po zaprzestanie użycia.

Ochrona i wpływ na środowisko

Od Organizacji posiadających System Zarządzania Środowiskowego wymaga się dodatkowo zobowiązania do proaktywnych inicjatyw na rzecz ochrony środowiska zapobiegających negatywnemu oddziaływaniu, zgodnie z kontekstem organizacji.

Ciągłe doskonalenie nie polega już jedynie na ciągłej poprawie systemu zarządzania, ale na poprawie oddziaływania organizacji na środowisko.

Dokumentacja

W związku z coraz większą komputeryzacją informacji zamiast „dokumentów i zapisów” wprowadzono pojęcie „udokumentowanej informacji”, nie wyklucza to jednak możliwości stosowania dotychczasowego podziału. Aktualnie nie ma wymaganych udokumentowanych procedur co daje większą swobodę w zakresie dokumentowania informacji.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani profesjonalnym wdrożeniem i certyfikacją Systemu Zarządzania Środowiskowego lub dostosowaniem do aktualnego wydania normy, prosimy o kontakt telefoniczny: tel. 12 346 54 73, kom. 509 628 232 lub wypełnienie formularza kontaktowego.

Print Friendly, PDF & Email