Aktualizacja standardów norm ISO dla systemów zarządzania

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) zakłada cykliczne aktualizowanie norm systemów zarządzania w celu zapewnienia aktualności i adekwatności wymagań do postępu cywilizacji. Ma to zapewnić swobodę w obszarze handlu międzynarodowego oraz ułatwić integrację systemów w poszczególnych branżach. Aktualnie znowelizowane są normy z wielu sektorów, w tym te najbardziej popularne czyli ISO 9001 dotyczące jakości, 14001 w zakresie zarządzania środowiskowego czy ISO 27001, która określa wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Proces ten nadal trwa i wdrożenie nowej struktury dla wszystkich znormalizowanych systemów zajmie na pewno kilka lat.

Dokumentem odniesienia przy wprowadzaniu zmian w normach dotyczących systemów zarządzania jest,  określony w  Dyrektywach ISO/IEC – Część 1: Skonsolidowany Suplement ISO, Załącznik SL. Określa on jednolitą strukturę dla norm systemów zarządzania, zakres wspólnego podstawowego tekstu, w tym tytuły rozdziałów i podrozdziałów oraz jednakowe podstawowe terminy i definicje.

Aktualna struktura dla norm systemów zarządzania wg Załącznika SL wygląda następująco:

1. Zakres normy
2. Powołania normatywne
3. Terminy i definicje
4. Kontekst organizacji
4.1 Zrozumienie organizacji i jej kontekstu
4.2 Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych
4.3 Określenie zakresu systemu zarządzania XXX
4.4 System zarządzania XXX
5. Przywództwo
5.1 Przywództwo i zaangażowanie
5.2 Polityka
5.3 Rola, odpowiedzialność i uprawnienia w organizacji
6. Planowanie
6.1 Działania mające na celu określenia ryzyka i możliwości
6.2 Cele XXX i planowanie osiągnięcia celów
7. Wsparcie
7.1 Zasoby
7.2 Kompetencje
7.3 Świadomość
7.4 Komunikacja
7.5 Udokumentowane informacje
8. Działania operacyjne
8.1 Planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi
9. Ocena efektów działalności
9.1 Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena
9.2 Audit wewnętrzny
9.3 Przegląd zarządzania
10. Doskonalenie
10.1 Niezgodności i działania korygujące
10.2 Ciągłe doskonalenie

Zgodnie z definicją z załącznika SL System zarządzania to zbiór wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących elementów do ustanawiania polityki i celów oraz osiągania tych celów. Nowa struktura na pewno ułatwi spełnienie tej definicji ponieważ, ze względu na coraz większą ilość norm określających wymagania dla systemów zarządzania w konkretnych branżach oraz sektorach działalności, wzrasta zapotrzebowanie na integrację wymagań różnych standardów. Wprowadzenie jednolitego schematu zdecydowania ułatwia ten proces oraz obniża koszty zarówno wdrożenia jak i certyfikacji.

Print Friendly, PDF & Email