Home » Konstrukcje drewniane wg normy PN-EN 14081

Konstrukcje drewniane wg normy PN-EN 14081

Zgodnie z aktualnym prawem każdy tartak, który chce produkować i sprzedawać drewno konstrukcyjne jest zobligowany do spełnienia szeregu wymagań. Obowiązki te wynikają z wielu norm i przepisów, m.in.:

 • PN-EN 14081-1:2016 Konstrukcje drewniane – Drewno konstrukcyjne sortowane wytrzymałościowo o przekroju prostokątnym – Część 1: Wymagania ogólne.
 • Norma PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie, która określa wymagania dla projektantów konstrukcji drewnianych;
 • Norma PN-EN 1995-1-1 „Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-1:
 • Postanowienia ogólne. Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG, (tzw. CPR)

Istotne informacje, które wynikają z w/w wymagań to głównie:

 • Drewno konstrukcyjne objęte jest systemem oceny zgodności 2+, w których producent jest zobowiązany przeprowadzić badania typu oraz posiadać wdrożony, certyfikowany i nadzorowany przed jednostkę notyfikowaną system Zakładowej Kontroli Produkcji
 • Przed wprowadzeniem wyrobów do obrotu muszą one zostać odpowiednio oznakowane
 • Producent jest zobligowany wystawić Deklarację właściwości użytkowych zgodnie z badaniem typu
 • Drewno musi mieć grubość co najmniej 22 cm, żeby mogło być wykorzystane w nośnych konstrukcjach drewnianych
 • W zakładzie produkcyjnym musi być osoba z odpowiednimi kompetencjami wymaganymi przy sortowaniu drewna (w większości tartaków stosowane jest sortowanie wizualne).

Korzyści z wdrożenia normy PN-EN 14081 :

 • zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi
 • swoboda we wprowadzaniu wyrobów na rynek polski i UE.
 • wzrost konkurencyjności na rynku krajowym i europejskim
 • możliwość współpracy z dużymi, renomowanymi firmami
 • optymalizacja produkcji
 • możliwość przystępowania do przetargów
 • rozwój firmy
 • wzrost zaufania klientów

Szczegółowe informacje o naszych usługach wdrożeniowych znajdziesz tutaj.

Jeżeli są Państwo zainteresowani profesjonalnym wdrożeniem wymagań normy i późniejszą certyfikacją, prosimy o kontakt telefoniczny: tel. kom. 503 056 199 lub wypełnienie formularza kontaktowego.